Etikai kódex és fegyelmi szabályzat

hfc_mozaik

ETIKAI KÓDEX

Az etikai kódex a Hódmezővásárhelyi Futball Club (HFC) számára kijelöli azokat az értékeket, normákat, elvárható magatartási és viselkedési formákat, amelyeket a HFC minden tagjának követnie kell.

A HFC értékei és tagjaival szembeni elvárások a következők:

 • A HFC kell, hogy a legfontosabb legyen az egyén számára.
 • A HFC tagjainak képesnek kell lenni a klub érdekeit és saját egyéni érdekei felé rendelni.
 • A HFC a következő értékeket előremutatónak tartja:
  • Példamutatás.
  • Szorgalom.
  • Nagy munkabírás.
  • Kitartás.
  • Nem panaszkodik, a megoldások felé próbál cselekedni.
  • Képes és hajlandó segítséget kérni.
  • Képes és hajlandó segítséget nyújtani azoknak, akik kérik ezt, vagy szükségük van rá.
  • Az új HFC tagokkal kapcsolatban befogadó, és segíti a beilleszkedését, mert minden új taggal a HFC erősebb lehet.
  • A felettese útmutatásait, irányítását megpróbálja legjobb tudása szerint végrehajtani.
 • A HFC tagjait nem kritizálja nyilvánosan.
 • Személyes konfliktusait egyéni beszélgetés keretein belül próbálja tisztázni.
 • A klubban történt eseményeket, illetve azokat az információkat, amelyek a HFC keretein belül tudomására jutnak, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé.
 • Képes elfogadni a kritikát és hajlandó tenni azért, hogy ezeket kijavítsa.
 • Tisztelettudó a HFC minden egyes tagjával szemben.
 • Nem tesz különbséget származási, faji, etnikai, nemi, életkori, szociális vagy egyéb kirekesztő formában emberek között.
 • Folyamatosan fejlődni akar.
 • A tanulásban, munkában és magánéletben megpróbál a fenti értékeknek és viselkedésnek legjobb tudása szerint megfelelni.
 • Sérülést, betegséget jelezni kell az edzőnek.
 • Az orvosi utasításokat a gyógyulás érdekében betartja.
 • A tagok tudomásul veszik, hogy a HFC vezetése értékeli a tagok munkáját, nem megfelelő fejlődés esetén a szakmai vezetés javaslatot tehet a HFC elhagyására.
 • A HFC tagjai felettesük által megjelölt helyen és időben kötelesek megjelenni.
 • A HFC tagjai rendezvényeken, mérkőzéseken, edzésen a szakmai stáb által meghatározott szerelésben jelenhetnek meg.
 • Minden tagnak kötelessége védeni a rábízott és közösen használt felszerelés épségét.
 • Használatra átvett tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.
 • A tagok betartják az öltöző és WC higiéniai szabályokat.
 • Az öltözőben a ruházatot, a felszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni.
 • Az öltözőben a labdarúgó felszerelésén és saját ruházatán kívül csak a foglalkozásokkal kapcsolatos eszközök tarthatóak.
 • A játékos köteles az öltözői szabályokat betartani.
 • A HFC – n kívüli sporttevékenység nem engedélyezett, indokolt esetben a klub engedélyével lehetséges.
 • A rábízott csapatot az edzőnek kötelessége a HFC követelményeinek megfelelően felkészíteni.
 • A szülők rendszeres tájékoztatása az erre kijelölt, vagy az edző személyén keresztül történik, ezen kívül a HFC korosztályonként, félévente szülői értekezletet tart.
 • A szülők a sportrendezvényeken kötelesek a HFC nevéhez méltóan viselkedni, etikátlan cselekedettől, az ellenfél szidalmazásától, a trágár bekiabálásoktól, szakmai utasításoktól tartsák távol magukat. Lehetőségeikhez mérten objektíven ítéljék meg a játékosok viselkedését.
 • A HFC tagjainak van humorérzéke.

A fenti etikai kódex a HFC minden egyes tagjára vonatkozik, a kódex megsértése ügyében a fegyelmi szabályzat útmutatásai alapján a HFC Igazgató Tanácsa fog döntést hozni.

Az etikai kódex és a fegyelmi szabályzat nyilvános, hozzáférhető a HFC irodájában illetve a hivatalos honlapon.

Fegyelmi szabályzat

1) A fegyelmi szabályzat a HFC összes tagjára vonatkozik, az etikai kódex megsértése, illetve fegyelmi vétség esetén az Igazgató Tanács hoz döntéseket.

2) Súlyos fegyelmezetlenség:
Súlyos vétséget követ el az a személy, aki alkohol befolyása alatt jelenik meg sportolói tevékenység előtt, közben, után. A játékosoknak mérkőzések előtt tilos nyilvános szórakozóhelyeken tartózkodni. A HFC játékos a klub területén tartózkodjon a dohányzástól, a kábítószer használata szigorúan TILOS!
A lopás súlyos fegyelmezetlenségnek minősül, amely rendőrségi eljárást, illetve az egyesületből való kizárást vonhat maga után.
Ha a személy megszegi az etikai kódexben meghatározott alapelveket, akkor vele szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető.

3) Fegyelmi szabályok:
Minden egyes fegyelmezetlenséget nem lehet definiálni, amelyek fegyelmi eljárásokhoz vezethetnek, viszont a körülmények figyelembe vételével fegyelmi eljárások kezdeményezhetők ha:

 • a személy megszegi az etikai kódexet,
 • nem követi a strukturális kialakításában felettese utasítását,
 • nem jelenik meg a megbeszélt időpontokban (nem jelzi, és nem igazolja),
 • más munkahelyen is dolgozik, és ezt nem egyezteti a HFC-vel,
 • a bizalmasság megszegése,
 • munkavégzés közben alkohol vagy kábítószer befolyásolása alatt áll,
 • amennyiben a klubon kívüli viselkedése súlyosan sérti a klub érdekeit.
  Aki súlyos fegyelmi vétséget követ el, azonnali fegyelmi eljárásban részesül:
 • hazugság,
 • lopás,
 • súlyos rongálás,
 • mással szembeni agresszív viselkedés,
 • tettlegesség,
 • elhanyagolása a mindennapi munkának, amely kárt okoz a klubnak,
 • szándékos károkozás a klub tulajdonában.

4) Fegyelmi eljárások:
Kevésbé súlyos vétségek esetén a felettese szóbeli megrovásban részesítheti a fegyelmi vétséget elkövetőt. Szóbeli megrovás esetén is az Igazgató Tanács hozzájárulása szükséges.
Amennyiben az Igazgató Tanács súlyosnak ítéli meg a fegyelmi vétséget, úgy fegyelmi eljárás kezdeményezhető. A fegyelmi eljárás keretein belül a HFC kivizsgálja a körülményeket, egy az ügyben nem érintett személy által. A kivizsgálás során mindkét fél álláspontja rögzítésre kerül, és beterjesztésre kerül az Igazgató Tanácshoz. Az Igazgató Tanács a vizsgálat végeztével fegyelmi eljárást kezdeményezhet, ahol mindkét fél meghallgatása után, illetve a vizsgálat eredményének figyelembevételével döntést hoz.

 1. Felmentés a vádak alól.
 2. Írásbeli figyelmeztetés.
 3. A HFC tag felfüggesztése az edzésekről, meccsekről (a felfüggesztés mértéke függ az ügy súlyosságától).
  Írásbeli kizárás.
 4. Az etikai kódex és a fegyelmi szabályzat nyilvános, hozzáférhető a HFC irodájában illetve a honlapon.